Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden NEM Academy

Versie 2019-10-003

Artikel 1. Aanmelding en inschrijving
1.1   De overeenkomst tussen student/deelnemer en NEM Academy wordt aangegaan door middel van het invullen van een
inschrijfformulier schriftelijk of via de website.
1.2  De directie van NEM Academy is gerechtigd een inschrijving ongedaan te maken.
1.3  De student/deelnemer onderkent op het inschrijfformulier dat hij/zij op de hoogte is van de Algemene Studievoorwaarden
en conformeert zich hieraan.
1.4  De student/deelnemer ontvangt een bevestiging waarmee de inschrijving definitief is.

Artikel 2. Annulering
2.1  Annulering van de inschrijving is mogelijk tot 14 dagen na ondertekening van het inschrijfformulier.
2.2 Annulering vindt schriftelijk bij voorkeur per e-mail plaats.
2.3  Wij hebben de volgende annuleringsregeling:
·       Tot 2 maanden voor aanvang activiteit / opleiding: 25%
·       Tussen 2 maanden en 2 weken voor aanvang: 50%
·       Minder dan 2 weken voor aanvang: volledig bedrag
·       Tijdens de activiteit of opleiding: volledige bedrag
2.4  Indien er omstandigheden zijn waardoor student/deelnemer niet kan deelnemen dan is het mogelijk op een ander moment deel te nemen. De Backoffice van NEM Academy neemt hierin een beslissing.
2.5  Bij workshops en bijscholingen is het mogelijk iemand anders deel te laten nemen. Wel even doorgeven aan onze Backoffice.
2.6 Bij onvoldoende deelnemers aan een activiteit heeft NEM Academy het recht de activiteit te annuleren. Wij zullen dit uiterlijk 2 weken voor aanvang communiceren. De deelnemer ontvangt zijn investering dan volledig terug.

Artikel 3. Inschrijvingsduur en verlenging inschrijving
3.1  Inschrijving vindt plaatst per studiejaar of per activiteit.32.2 Indien het een meerjarige opleiding betreft wordt de inschrijving automatisch verlengd, tenzij student/deelnemer schriftelijk aangeeft niet verder te willen naar een volgend studiejaar.

Artikel 4. Inschrijfgeld en studiegeld
4.1  Voor de opleidingen is inschrijfgeld en collegegeld verschuldigd. De bedragen hiervoor worden vastgesteld door de directie.
4.2 Voor bijscholingen/ workshops en andere activiteiten wordt geen inschrijfgeld gevraagd. De investering voor deze activiteiten staan op de website en het inschrijfformulier.
4.3  De student/deelnemer ontvangt voorafgaande aan de opleiding of activiteit een factuur.
4.4  Betaling is mogelijk via automatische incasso’s of bij eenmalige betaling door middel van overschrijving op onze bankrekening.
4.5 Betaling in termijnen is mogelijk indien het een opleiding betreft. De betaling vindt plaatst per automatische incasso. De termijnen staan vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
5.1  Voor aanvang studiejaar of activiteit dient de gehele termijn of de eerste termijn (inclusief inschrijfgeld indien van toepassing) te zijn voldaan.
5.2  Indien betalingen per automatische incasso onverhoopt niet geïncasseerd kunnen worden dan wordt de student/deelnemer hiervan op de hoogte gebracht. Deze dient er voor te zorgen dat de betaling alsnog wordt overgemaakt. De betalingsverplichting blijft te allen tijde bestaan.
5.3 Bij tussentijdse beëindiging blijft de verplichting bestaan van het betalen van het collegegeld voor het desbetreffende studiejaar of de desbetreffende activiteit. Er vindt op geen enkele manier restitutie plaats.
5.4 Student/deelnemer die niet voldoen aan de betalingsverplichting mogen worden uitgesloten van verdere studiedeelname of deelname aan activiteit. De betalingsverplichting blijft echter bestaan.
5.5  Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen neemt een externe partij het over.
5.6  Bij het in gebreke blijven van betalingen kan het te vorderen bedrag worden verhoogd met de wettelijke rente, incasso- en proceskosten.

Artikel 6 Eenzijdige ontbinding
6.1  NEM Academy is bevoegd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen en te beëindigen wanneer de student/deelnemer wangedrag vertoont waarmee in redelijkheid mag worden aangenomen dat het de belangen van het opleidingsinstituut schaadt of de belangen van anderen studenten/deelnemers in het geding komen.
6.2  Bij eenzijdige beëindiging blijft de betalingsverplichting bestaan voor het desbetreffende studiejaar.

Artikel 7 Wettelijke aansprakelijkheid
7.1  De student/deelnemer draagt zorg voor een adequaat gebruik van de lesruimtes van de Academy. Toegang tot andere ruimtes in het gebouw vindt alleen plaats indien een docent daar toestemming voor geeft.
7.2  De student/deelnemer zorgt er voor dat in pauze en bij het naar buiten treden van het gebouw zo weinig mogelijk overlast wordt bezorgd aan omliggende bedrijven en bewoners.
7.3  Student/deelnemer melden toegebrachte schade aan de eigendommen van NEM Academy of het gebouw  bij de docent van de desbetreffende les.
7.4  NEM Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade/verlies aan eigendommen van studenten/deelnemers of anderen.
7.5  NEM Academy is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade dat studenten/deelnemers of anderen overkomt.
7.6 NEM Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoedingen.

Artikel 8 Auteurs en eigendomsrecht
8.1  Het copyright van alle verstrekte lesmaterialen, syllabi, NEM Model etc. berust uitdrukkelijk bij NEM Academy.
8.2  Het is uitdrukkelijk verboden geluids- of beeldopnames te maken van de lessen.

Artikel 9 Privacyreglement
9.1 In het kader van de AVG beschikken wij over een privacyverklaring. Deze is te lezen op https://www.nemacademy.nl/privacy-verklaring/. Medewerkers en docenten van NEM Academy conformeren zich aan deze privacyverklaring.
9.2 Gegevens van studenten/deelnemers worden verwerkt in een geautomatiseerd gegevensbestand en in studenten/deelnemers overzichten.
9.3 Het doel van de verwerking van student/deelnemers gegevens is noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de administratieve organisatie van ons opleidingsinstituut.

Artikel 10 Overige voorwaarden
10.1  In vraagstukken en/of situaties waarin deze voorwaarden niet voorziet beslist de directie van NEM Academy.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 24 mei 2018

Comments are closed.